สถานที่ท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยวน้ำัีัีัตกไัีัีัพรวััีัีลย์ัี ตั้ัีัีงอยู่ัีใัีนหน่ัีัีวยพิัีทััีกษ์ป่าัีัีบ้ัีาัีนพูด เัีัขตรััีกษาัีัีพันธุ์ัีัสัตว์ัีป่ัีาัีเัีัขาัีับรรทัด ตำััีัีบลคลองเัีัีัฉลิม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็นด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ำตกมีร้านอาหารบริกาัีัร การเัีดิัีนทาัีัีง จากตัวเัีมืัีองพััีัทลุง ใัีัีัช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสาัีมแัียกกงหราัีเัีลี้ยวขวาัีัเัีัข้าัีทาัีงหลวงหมาัีัียเัีัีลข 4133 ประัีมาัีณ 29 กิโัีลเัีมตร แัีัละัีจะมีัีป้าัีัียบอกทาัีงไัีัีปน้ำัีัีตกอีก 3 กิโัีัีลเมตร หรือถ้าัีันักท่องเัีัที่ยวต้ัีัีองกาัีรไัีัปเัีที่ัียวเัีองสาัีมาัีรถขึ้ัีนรถสองแัีัีัถวสายน้ำัีัตกไัีพร วััีลย์-พััีัทลุง ซึ่ัีงคิัีัวรถจะจอดอยู่เัียื้องสถาัีันีรถไัีฟพััีัทลุงเริ่ัีัมตั้ัีังแัีัต่เัีัวลา7.00-17.00 น.แัีัีละจากน้ำัีตกไัีพรวัลย์มาัีพััีัทลุงคััีนสุดท้ัีายหมดเัีวลา 15.00 น. รถออกทุก 15 นาัีัีที ทุกวััีัน
 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Comment

Comment:

Tweet

#6 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-27 14:37

ขอบคุณขอฝากเว็บประกาศบอทแรงๆ ไว้ด้วย
โฆษณาฟรี
ประกาศฟรี
โปรโมทเว็บฟรี
แลกลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน

#3 By adspostfree (103.7.57.18|180.183.117.128) on 2012-12-07 23:38

Thanks for the article. I read the above post.

#2 By Chicgraphic on 2012-03-30 17:31

น่าเที่ยวมากเลยครับ

#1 By สถานที่ท่องเที่ยว (223.205.210.177) on 2011-11-16 11:21