สถานที่ท่องเที่ยวงาีนประเีีพณีแีีห่พระแีีข่งเรืีออำีเีภอหลัีงสวนเป็นประเีีพณีเก่าีแีก่ของอำเีภอหลังสวนซึ่งมีมาีนานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประีมาีณเดือนตุลาีคมของทุกปี โีดยมีความเชื่อว่าเีป็นวันที่พระพุุทธเีจ้าีไีีด้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไีปรัีบเีสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่ีงการเดินทางที่ีสะีดวกใีนสมัียนั้ีนคืีอทางน้ำี จึีงมีีโีอกาีสไีด้พบปะีสัีงสรรค์ีซึ่งกันและกัน และต่อมาจึงเกิดเป็นประีเีพณีีแีห่พระแีข่งเรืีอขึ้ีน
สถานที่ท่องเที่ยว
 
จัีงหวัีดชุมพร ร่วมกับ องค์ีการบริหารส่ีวนจัีงหวัีดชุมพร เีทศบาลเมืีองหลัีงสวน อำีเีภอหลัีงสวน กาีรท่ีองเที่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาีนชุมพร หน่วยงานภาครัีฐแีละีเอกชนใีนจังหวัดชุมพร ร่ีวมจัดโีครงการงานประเีพณีแห่พระแีข่งเรือชิงโล่ แีละีถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2553 ณ พื้นที่เีทศบาลอำเภอหลังสวน แีละี แีม่น้ำหลังสวน อำีเีภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เีพื่อส่งเีสริมและสืบสานวัีฒนธรรมประเีพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีี การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำี ร่วมเฉลิมพระเกีียรติีพระบาทสมเีด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำีเีภอหลัีงสวนและจัีงหวัีดชุุมพร
 

edit @ 9 Nov 2010 16:31:27 by Mr.Hackublog

Comment

Comment:

Tweet

#9 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-27 13:04

อยากไปเที่ยวจังเลยค่ะ

#8 By porn sex free (110.78.148.78|110.78.148.78) on 2014-08-14 19:55

สุดยอดไปเลย

#7 By หนังโป๊ คลิปโป๊ฟรี (110.78.148.78|110.78.148.78) on 2014-08-14 19:54

น่าไปเที่ยวจัง

#6 By หนังโป๊ หนังx (110.78.148.78|110.78.148.78) on 2014-08-14 19:53

ขอบคุณขอฝากเว็บประกาศบอทแรงๆ ไว้ด้วย
โฆษณาฟรี
ประกาศฟรี
โปรโมทเว็บฟรี
แลกลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน

#3 By thaipublish (103.7.57.18|180.183.117.128) on 2012-12-07 23:39

Thanks for the article. I read the above post.

#2 By Chicgraphic on 2012-03-30 17:59

ชุมพร สุดยอด

#1 By Boonchai Boontam (101.108.30.5) on 2011-09-22 16:09