สถานที่ท่องเที่ยวพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยวพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยมุ่งที่จะเทิดทูนพระเกียรติคุณ และพระมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสุริโยทัย ให้ปรากฏเป็นอนุสรณ์แห่งศักดิ์และศรีจารึกเกียรติประวัติอยู่คู่ชาติไทยตราบชั่วกาลนาน คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2531 เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยเฉลิมพระเกียรติในฐานะมหาวีรกษัตริย์ของชาติไทย ณ สถานที่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2535 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการก่อสร้าง พื้นที่ 250 ไร่ เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ 100 ไร่ต่อมาได้มีพระราชดำริให้ขยายพื้นที่กักเก็บน้ำ 158 ไร่ ความจุน้ำประมาณ 1,080,000 ลูกบาศก์เมตร
 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยว
 
สถานที่ท่องเที่ยวน้ำัีัีัตกไัีัีัพรวััีัีลย์ัี ตั้ัีัีงอยู่ัีใัีนหน่ัีัีวยพิัีทััีกษ์ป่าัีัีบ้ัีาัีนพูด เัีัขตรััีกษาัีัีพันธุ์ัีัสัตว์ัีป่ัีาัีเัีัขาัีับรรทัด ตำััีัีบลคลองเัีัีัฉลิม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เงียบสงบร่มเย็นด้วยพรรณไม้นานาชนิด บริเวณน้ำตกมีร้านอาหารบริกาัีัร การเัีดิัีนทาัีัีง จากตัวเัีมืัีองพััีัทลุง ใัีัีัช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสาัีมแัียกกงหราัีเัีลี้ยวขวาัีัเัีัข้าัีทาัีงหลวงหมาัีัียเัีัีลข 4133 ประัีมาัีณ 29 กิโัีลเัีมตร แัีัละัีจะมีัีป้าัีัียบอกทาัีงไัีัีปน้ำัีัีตกอีก 3 กิโัีัีลเมตร หรือถ้าัีันักท่องเัีัที่ยวต้ัีัีองกาัีรไัีัปเัีที่ัียวเัีองสาัีมาัีรถขึ้ัีนรถสองแัีัีัถวสายน้ำัีัตกไัีพร วััีลย์-พััีัทลุง ซึ่ัีงคิัีัวรถจะจอดอยู่เัียื้องสถาัีันีรถไัีฟพััีัทลุงเริ่ัีัมตั้ัีังแัีัต่เัีัวลา7.00-17.00 น.แัีัีละจากน้ำัีตกไัีพรวัลย์มาัีพััีัทลุงคััีนสุดท้ัีายหมดเัีวลา 15.00 น. รถออกทุก 15 นาัีัีที ทุกวััีัน
 
ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวงาีนประเีีพณีแีีห่พระแีีข่งเรืีออำีเีภอหลัีงสวนเป็นประเีีพณีเก่าีแีก่ของอำเีภอหลังสวนซึ่งมีมาีนานกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประีมาีณเดือนตุลาีคมของทุกปี โีดยมีความเชื่อว่าเีป็นวันที่พระพุุทธเีจ้าีไีีด้เสด็จกลับมาจากสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ ลงมาสู่เมืองสังกัสสะในชมพูทวีป พุทธศาสนิกชนจึงเดินทางไีปรัีบเีสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่ีงการเดินทางที่ีสะีดวกใีนสมัียนั้ีนคืีอทางน้ำี จึีงมีีโีอกาีสไีด้พบปะีสัีงสรรค์ีซึ่งกันและกัน และต่อมาจึงเกิดเป็นประีเีพณีีแีห่พระแีข่งเรืีอขึ้ีน
สถานที่ท่องเที่ยว
 
จัีงหวัีดชุมพร ร่วมกับ องค์ีการบริหารส่ีวนจัีงหวัีดชุมพร เีทศบาลเมืีองหลัีงสวน อำีเีภอหลัีงสวน กาีรท่ีองเที่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาีนชุมพร หน่วยงานภาครัีฐแีละีเอกชนใีนจังหวัดชุมพร ร่ีวมจัดโีครงการงานประเีพณีแห่พระแีข่งเรือชิงโล่ แีละีถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2553 ณ พื้นที่เีทศบาลอำเภอหลังสวน แีละี แีม่น้ำหลังสวน อำีเีภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เีพื่อส่งเีสริมและสืบสานวัีฒนธรรมประเีพณีอันดีงามของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีี การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำี ร่วมเฉลิมพระเกีียรติีพระบาทสมเีด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำีเีภอหลัีงสวนและจัีงหวัีดชุุมพร
 

edit @ 9 Nov 2010 16:31:27 by Mr.Hackublog

สถานที่ท่องเที่ยวหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

สถานที่ท่องเที่ยวหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีชมภูองค์ตื้อ  บ้านน้ำโมง  เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์  ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก นั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย  หน้าตักกว้าง ๓.๒๙ เมตร สูง ๔ เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมาก จากหลักฐานศิลาจารึกทำให้ทราบว่า พระเจ้าองค์ตื้อสร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๑๐๕ ผู้สร้างคือ พระไชยเชษฐา  กษัตริย์นครเวียง  หล่อโดยใช้ทองคำ ทองเหลือง และเงินผสมกัน รวมน้ำหนักได้ ๑ ตื้อ (ตื้อ เป็น มาตราโบราณของอีสาน) ใช้เวลาในการสร้าง ๗ ปี ๗ เดือน  ทางจังหวัดได้จัดงานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

การเดินทาง  ออกจากตัวเมืองหนองคายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ ทางไปอุดรธานี เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข  ๒๑๑ สายหนองคาย-ท่าบ่อ ถึง กม.ที่ ๓๑ หรือจะใช้เส้นทางออกจากอำเภอเมืองไปตามถนนพนังชลประทาน วิ่งเลียบฝั่งโขงผ่านตัวอำเภอท่าบ่อไปตามถนนสายท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่ จะเห็นป้ายบอกทางเข้าวัดเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร รวมระยะทางห่างจากตัวจังหวัดหนองคาย ประมาณ ๔๓ กิโลเมตร
 
สถานที่ท่องเที่ยว ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นช่องเขาในทิวเขาตะนาวศรี ตั้งอยู่บนพรมแดนประเทศไทยและประเทศพม่า มีความสูง 282 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ช่องเขาดังกล่าวเชื่อมอำเภอสังขละบุรี